Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 53.75 53.50 53.95 53.70
RSS 2 53.15 52.90 53.35 53.10
RSS 3 52.60 52.35 52.80 52.55
RSS 4 52.30 52.05 52.50 52.25
RSS 5 51.85 51.60 52.05 51.80
STR STR 5L 52.80 52.55 53.00 52.75
STR 5 50.90 50.65 51.10 50.85
STR 10 50.20 49.95 50.40 50.15
STR 20 49.80 49.55 50.00 49.75
Concentrated Latex * 38.05 37.80 38.25 38.00

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác