Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.75 54.50 54.95 54.70
RSS 2 54.15 53.90 54.35 54.10
RSS 3 53.60 53.35 53.80 53.55
RSS 4 53.30 53.05 53.50 53.25
RSS 5 52.85 52.60 53.05 52.80
STR STR 5L 52.10 51.85 52.30 52.05
STR 5 50.20 49.95 50.40 50.15
STR 10 49.50 49.25 49.70 49.45
STR 20 49.10 48.85 49.30 49.05
Concentrated Latex * 39.85 39.60 40.05 39.80

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác