Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2015 Giao tháng 7. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 62.75 62.50 62.95 62.70
RSS 2 62.15 61.90 62.35 62.10
RSS 3 61.60 61.35 61.80 61.55
RSS 4 61.30 61.05 61.50 61.25
RSS 5 60.85 60.60 61.05 60.80
STR STR 5L 54.45 54.20 54.65 54.40
STR 5 52.55 52.30 52.75 52.50
STR 10 51.85 51.60 52.05 51.80
STR 20 51.45 51.20 51.65 51.40
Concentrated Latex * 38.65 38.40 38.85 38.60

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác