Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 50.75 50.50 50.95 50.70
RSS 2 50.15 49.90 50.35 50.10
RSS 3 49.60 49.35 49.80 49.55
RSS 4 49.30 49.05 49.50 49.25
RSS 5 48.85 48.60 49.05 48.80
STR STR 5L 49.15 48.90 49.35 49.10
STR 5 47.25 47.00 47.45 47.20
STR 10 46.55 46.30 46.75 46.50
STR 20 46.15 45.90 46.35 46.10
Concentrated Latex * 37.80 37.55 38.00 37.75

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác