Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2015 Giao tháng 8. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 64.40 64.15 64.60 64.35
RSS 2 63.80 63.55 64.00 63.75
RSS 3 63.25 63.00 63.45 63.20
RSS 4 62.95 62.70 63.15 62.90
RSS 5 62.50 62.25 62.70 62.45
STR STR 5L 65.40 65.15 65.60 65.35
STR 5 54.25 54.00 54.45 54.20
STR 10 64.40 64.15 64.60 64.35
STR 20 63.80 63.55 64.00 63.75
Concentrated Latex * 44.30 44.05 44.50 44.25

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác