Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2015 Giao tháng 8. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 63.65 63.40 63.85 63.60
RSS 2 63.05 62.80 63.25 63.00
RSS 3 62.50 62.25 62.70 62.45
RSS 4 62.20 61.95 62.40 62.15
RSS 5 61.75 61.50 61.95 61.70
STR STR 5L 64.00 63.75 64.20 63.95
STR 5 53.55 53.30 53.75 53.50
STR 10 63.65 63.40 63.85 63.60
STR 20 63.05 62.80 63.25 63.00
Concentrated Latex * 44.05 43.80 44.25 44.00

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác