Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2015 Giao tháng 7. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 63.05 62.80 63.25 63.00
RSS 2 62.45 62.20 62.65 62.40
RSS 3 61.90 61.65 62.10 61.85
RSS 4 61.60 61.35 61.80 61.55
RSS 5 61.15 60.90 61.35 61.10
STR STR 5L 61.95 61.70 62.15 61.90
STR 5 51.70 51.45 51.90 51.65
STR 10 63.05 62.80 63.25 63.00
STR 20 62.45 62.20 62.65 62.40
Concentrated Latex * 40.85 40.60 41.05 40.80

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác