Nước Loại hàng Giao tháng Giá

US  CENTS / KG

Tăng/Giảm
Thailand RSS 3 Jan 163 -2
STR 20 Jan 153 -3
Indonesia SIR 20 Jan 160.6 -11
Malaysia SMR 20 Jan 152 -2

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác