Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2015 Giao tháng 7. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 64.95 64.70 65.15 64.90
RSS 2 64.35 64.10 64.55 64.30
RSS 3 63.80 63.55 64.00 63.75
RSS 4 63.50 63.25 63.70 63.45
RSS 5 63.05 62.80 63.25 63.00
STR STR 5L 64.20 63.95 64.40 64.15
STR 5 55.00 54.75 55.20 54.95
STR 10 64.95 64.70 65.15 64.90
STR 20 64.35 64.10 64.55 64.30
Concentrated Latex * 43.35 43.10 43.55 43.30

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác