Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2015 Giao tháng 6. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.45 56.20 56.65 56.40
RSS 2 55.85 55.60 56.05 55.80
RSS 3 55.30 55.05 55.50 55.25
RSS 4 55.00 54.75 55.20 54.95
RSS 5 54.55 54.30 54.75 54.50
STR STR 5L 48.50 48.25 48.70 48.45
STR 5 46.60 46.35 46.80 46.55
STR 10 45.90 45.65 46.10 45.85
STR 20 45.50 45.25 45.70 45.45
Concentrated Latex * 34.80 34.55 35.00 34.75

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác