Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15100-15200

-50

Zhejiang (East China)

15200

+200

Shanghai(East China)

15200

+200

Tianjin (North China)

15200

Yunnan (Southwest China)

14500

+50

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15200

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13500

Shanghai(East China)

14100

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15600-15700(with 17% VAT included)

+50

Shandong (North China)

14500 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13400-13700(with 17% VAT included)

+150

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13400-13700(with 17% VAT included)

+150

SVR3L

Hengshui (North China)

14200-14400 (no tax)

+150

Shanghai(East China)

14800-15000(with 13% VAT included)

Shandong (North China)

14500 (no tax)

+150

Zhejiang (East China)

15000(with 13% VAT included)

+100

Guangdong (South China)

14800-15000(with 13% VAT included)

Mong Cai Market

12600

+150

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2300-2330

+25

STR20

2010-2060

+10

RSS3 Composite

2010-2050

+5

Malaysia

SMR20

2000-2040

-5

SMR20 Composite

1990-2020

Indonesia

SIR20

1960-1990

+25

SIR20 Composite

1990-2010

+35

Vietnam

SVR3L

2100-2140

SVR10

2050 (high end)

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2200

STR20

1900-1920

+10

STR20 Composite

1940-1950

+5

Malaysia

SMR20

1900-1920

+10

SMR20 Composite

1940-1950

+5

Indonesia

SIR20

1850-1880

-5

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác