Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 4. 2015 Giao tháng 5. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 59.55 59.30 59.75 59.50
RSS 2 58.95 58.70 59.15 58.90
RSS 3 58.40 58.15 58.60 58.35
RSS 4 58.10 57.85 58.30 58.05
RSS 5 57.65 57.40 57.85 57.60
STR STR 5L 50.45 50.20 50.65 50.40
STR 5 48.55 48.30 48.75 48.50
STR 10 47.85 47.60 48.05 47.80
STR 20 47.45 47.20 47.65 47.40
Concentrated Latex * 36.50 36.25 36.70 36.45

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác