Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 4. 2014

Giao tháng 5. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

75.35

75.10

75.55

75.30

RSS 2

74.75

74.50

74.95

74.70

RSS 3

74.20

73.95

74.40

74.15

RSS 4

73.90

73.65

74.10

73.85

RSS 5

73.45

73.20

73.65

73.40

STR

STR 5L

66.25

66.00

66.45

66.20

STR 5

64.35

64.10

64.55

64.30

STR 10

63.65

63.40

63.85

63.60

STR 20

63.25

63.00

63.45

63.20

Concentrated Latex *

49.75

49.50

49.95

49.70

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác