Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2014 Giao tháng 6. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 67.85 67.60 68.05 67.80
RSS 2 67.25 67.00 67.45 67.20
RSS 3 66.70 66.45 66.90 66.65
RSS 4 66.40 66.15 66.60 66.35
RSS 5 65.95 65.70 66.15 65.90
STR STR 5L 58.65 58.40 58.85 58.60
STR 5 56.75 56.50 56.95 56.70
STR 10 56.05 55.80 56.25 56.00
STR 20 55.65 55.40 55.85 55.60
Concentrated Latex * 46.15 45.90 46.35 46.10

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác