Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 8. 2014 Giao tháng 9. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 64.65 64.40 64.85 64.60
RSS 2 64.05 63.80 64.25 64.00
RSS 3 63.50 63.25 63.70 63.45
RSS 4 63.20 62.95 63.40 63.15
RSS 5 62.75 62.50 62.95 62.70
STR STR 5L 56.55 56.30 56.75 56.50
STR 5 54.65 54.40 54.85 54.60
STR 10 53.95 53.70 54.15 53.90
STR 20 53.55 53.30 53.75 53.50
Concentrated Latex * 45.45 45.20 45.65 45.40

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác