Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 8. 2014 Giao tháng 9. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 65.85 65.60 66.05 65.80
RSS 2 65.25 65.00 65.45 65.20
RSS 3 64.70 64.45 64.90 64.65
RSS 4 64.40 64.15 64.60 64.35
RSS 5 63.95 63.70 64.15 63.90
STR STR 5L 57.15 56.90 57.35 57.10
STR 5 55.25 55.00 55.45 55.20
STR 10 54.55 54.30 54.75 54.50
STR 20 54.15 53.90 54.35 54.10
Concentrated Latex * 46.70 46.45 46.90 46.65

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác