Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 4. 2014

Giao tháng 5. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

76.65

76.40

76.85

76.60

RSS 2

76.05

75.80

76.25

76.00

RSS 3

75.50

75.25

75.70

75.45

RSS 4

75.20

74.95

75.40

75.15

RSS 5

74.75

74.50

74.95

74.70

STR

STR 5L

67.25

67.00

67.45

67.20

STR 5

65.35

65.10

65.55

65.30

STR 10

64.65

64.40

64.85

64.60

STR 20

64.25

64.00

64.45

64.20

Concentrated Latex *

76.65

76.40

76.85

76.60

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác