Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14600

+150

Zhejiang (East China)

14600-14700

+150

Shanghai(East China)

14700

+250

Tianjin (North China)

14700

Yunnan (Southwest China)

14300

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14700

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13500

+200

Shanghai(East China)

14000

+150

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15000-15100(with 17% VAT included)

+150

Shandong (North China)

14300 (no tax)

+100

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12600(with 17% VAT included)

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12600 (with 17% VAT included)

SVR3L

Hengshui (North China)

14200-14400 (no tax)

Shanghai(East China)

14500-14600(with 13% VAT included)

+150

Shandong (North China)

14100-14200 (no tax)

+150

Zhejiang (East China)

14600-14800 (with 13% VAT included)

+50

Guangdong (South China)

14500-15000 (no tax)

-50

Mong Cai Market

12400-12600

+50

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2150-2210

+55

STR20

1940-1970

+25

RSS3 Composite

1910-1960

Malaysia

SMR20

1910-1950

+20

SMR20 Composite

1900-1940

+20

Indonesia

SIR20

1840-1870

+25

SIR20 Composite

1880-1910

+35

Vietnam

SVR3L

2080-2160

+85

SVR10

1880-2060

+30

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2130-2150

+15

STR20

1830-1870

+10

STR20 Composite

1860-1880

Malaysia

SMR20

1830-1870

+10

SMR20 Composite

1860-1880

Indonesia

SIR20

1800-1830

+5

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác