Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.70 54.45 54.90 54.65
RSS 2 54.10 53.85 54.30 54.05
RSS 3 53.55 53.30 53.75 53.50
RSS 4 53.25 53.00 53.45 53.20
RSS 5 52.80 52.55 53.00 52.75
STR STR 5L 53.05 52.80 53.25 53.00
STR 5 51.15 50.90 51.35 51.10
STR 10 50.45 50.20 50.65 50.40
STR 20 50.05 49.80 50.25 50.00
Concentrated Latex * 38.50 38.25 38.70 38.45

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác