Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 51.90 51.65 52.10 51.85
RSS 2 51.30 51.05 51.50 51.25
RSS 3 50.75 50.50 50.95 50.70
RSS 4 50.45 50.20 50.65 50.40
RSS 5 50.00 49.75 50.20 49.95
STR STR 5L 50.20 49.95 50.40 50.15
STR 5 48.30 48.05 48.50 48.25
STR 10 47.60 47.35 47.80 47.55
STR 20 47.20 46.95 47.40 47.15
Concentrated Latex * 38.55 38.30 38.75 38.50

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác