Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2015 Giao tháng 8. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 61.75 61.50 61.95 61.70
RSS 2 61.15 60.90 61.35 61.10
RSS 3 60.60 60.35 60.80 60.55
RSS 4 60.30 60.05 60.50 60.25
RSS 5 59.85 59.60 60.05 59.80
STR STR 5L 59.00 58.75 59.20 58.95
STR 5 53.10 52.85 53.30 53.05
STR 10 61.75 61.50 61.95 61.70
STR 20 61.15 60.90 61.35 61.10
Concentrated Latex * 42.35 42.10 42.55 42.30

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác