Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 3. 2014

Giao tháng 4. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

71.70

71.45

71.90

71.65

RSS 2

71.10

70.85

71.30

71.05

RSS 3

70.55

70.30

70.75

70.50

RSS 4

70.25

70.00

70.45

70.20

RSS 5

69.80

69.55

70.00

69.75

STR

STR 5L

63.80

63.55

64.00

63.75

STR 5

61.90

61.65

62.10

61.85

STR 10

61.20

60.95

61.40

61.15

STR 20

60.80

60.55

61.00

60.75

Concentrated Latex *

47.10

46.85

47.30

47.05

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác