Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2015 Giao tháng 7. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 65.20 64.95 65.40 65.15
RSS 2 64.60 64.35 64.80 64.55
RSS 3 64.05 63.80 64.25 64.00
RSS 4 63.75 63.50 63.95 63.70
RSS 5 63.30 63.05 63.50 63.25
STR STR 5L 64.45 64.20 64.65 64.40
STR 5 55.25 55.00 55.45 55.20
STR 10 65.20 64.95 65.40 65.15
STR 20 64.60 64.35 64.80 64.55
Concentrated Latex * 43.60 43.35 43.80 43.55

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác