Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 5. 2014

Giao tháng 6. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

75.90

75.65

76.10

75.85

RSS 2

75.30

75.05

75.50

75.25

RSS 3

74.75

74.50

74.95

74.70

RSS 4

74.45

74.20

74.65

74.40

RSS 5

74.00

73.75

74.20

73.95

STR

STR 5L

66.75

66.50

66.95

66.70

STR 5

64.85

64.60

65.05

64.80

STR 10

64.15

63.90

64.35

64.10

STR 20

63.75

63.50

63.95

63.70

Concentrated Latex *

49.95

49.70

50.15

49.90

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác