Giá mủ nước tại các tỉnh ĐNB và Tây Nguyên ngày 19/1, đồng/độ

Ngày Bình Phước Bình Dương BRVT Tây Ninh
Phú Riềng Lộc Ninh Đồng Phú Bình Long Phước Hòa Dầu Tiếng BRVT Tây Ninh
15/1 235-240 240-245 215-225 239-242 240-247 243-248 240-245 240-245
16/1 235-240 240-245 215-225 239-242 240-247 243-248 240-245 240-245
17/1 235-240 240-245 215-225 239-242 240-247 243-248 240-245 240-245
18/1 235-240 240-245 215-225 239-242 240-247 243-248 240-245 240-245
19/1 235-240 240-245 215-225 239-242 240-247 243-248 240-245 240-245
Thay đổi 19/1

so với 18/1

0 0 0 0 0 0 0 0

Nguồn: AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác