Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 1. 2015 Giao tháng 2. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 57.40 57.15 57.60 57.35
RSS 2 56.80 56.55 57.00 56.75
RSS 3 56.25 56.00 56.45 56.20
RSS 4 55.95 55.70 56.15 55.90
RSS 5 55.50 55.25 55.70 55.45
STR STR 5L 53.55 53.30 53.75 53.50
STR 5 51.65 51.40 51.85 51.60
STR 10 50.95 50.70 51.15 50.90
STR 20 50.55 50.30 50.75 50.50
Concentrated Latex * 37.95 37.70 38.15 37.90

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác