Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15100-15200

Zhejiang (East China)

15200

Shanghai(East China)

15200

Tianjin (North China)

15200

Yunnan (Southwest China)

14300-14500

-100

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15200

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13500

Shanghai(East China)

14000

-100

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15600 (with 17% VAT included)

-50

Shandong (North China)

14500 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13100-13300(with 17% VAT included)

-350

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13100-13300(with 17% VAT included)

-350

SVR3L

Hengshui (North China)

14200-14500 (no tax)

+50

Shanghai(East China)

14800-15000(with 13% VAT included)

Shandong (North China)

14500 (no tax)

Zhejiang (East China)

15000-15200(with 13% VAT included)

+100

Guangdong (South China)

14800-15000(with 13% VAT included)

Mong Cai Market

12400-12600

-100

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2300-2330

STR20

2030-2060

+10

RSS3 Composite

2020-2050

+5

Malaysia

SMR20

1990-2040

-5

SMR20 Composite

1990-2020

Indonesia

SIR20

1960-1990

SIR20 Composite

1990-2010

Vietnam

SVR3L

2100-2140

SVR10

1820-2040

-5

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2200

STR20

1910-1920

+5

STR20 Composite

1910-1920

-30

Malaysia

SMR20

1910-1920

+5

SMR20 Composite

1910-1920

-30

Indonesia

SIR20

1880

+15

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác