Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 51.25 51.00 51.45 51.20
RSS 2 50.65 50.40 50.85 50.60
RSS 3 50.10 49.85 50.30 50.05
RSS 4 49.80 49.55 50.00 49.75
RSS 5 49.35 49.10 49.55 49.30
STR STR 5L 49.35 49.10 49.55 49.30
STR 5 47.45 47.20 47.65 47.40
STR 10 46.75 46.50 46.95 46.70
STR 20 46.35 46.10 46.55 46.30
Concentrated Latex * 38.00 37.75 38.20 37.95

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác