Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 52.00 51.75 52.20 51.95
RSS 2 51.40 51.15 51.60 51.35
RSS 3 50.85 50.60 51.05 50.80
RSS 4 50.55 50.30 50.75 50.50
RSS 5 50.10 49.85 50.30 50.05
STR STR 5L 49.85 49.60 50.05 49.80
STR 5 47.95 47.70 48.15 47.90
STR 10 47.25 47.00 47.45 47.20
STR 20 46.85 46.60 47.05 46.80
Concentrated Latex * 38.25 38.00 38.45 38.20

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác