Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14,600-14,800

-250

Zhejiang (East China)

14,600-14,800

-200

Shanghai(East China)

14,600-14,800

-200

Tianjin (North China)

14,600-14,700

-250

Yunnan (Southwest China)

13,700

-200

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14,700

-200

SCR10

Yunnan (Southwest China)

12,800

-100

Shanghai(East China)

13,600

-200

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15,600 (with 17% VAT included)

-150

Shandong (North China)

14,300 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12,700 (with 17% VAT included)

-50

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12,700(with 17% VAT included)

SVR3L

Hengshui (North China)

14,200-14,300 (no tax)

-50

Shanghai(East China)

14,700-14,900(with 13% VAT included)

Shandong (North China)

14,300 (no tax)

+100

Zhejiang (East China)

14,800-14,900(with 13% VAT included)

-200

Guangdong (South China)

14,700-14,900 (with 13% VAT included)

-100

Mong Cai Market

12,600-12,800

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2,180-2,220

STR20

1,870-1,900

RSS3 Composite

1,880-1,910

+5

Malaysia

SMR20

1,860-1,880

-5

SMR20 Composite

1,860-1,880

Indonesia

SIR20

1,800-1,820

+5

SIR20 Composite

1,820-1,840

+5

Vietnam

SVR3L

2,090 (high end)

-10

SVR10

1,890 (high end)

-10

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,080-2,100

+10

STR20

1,810-1,820

+10

STR20 Composite

1,810-1,820

Malaysia

SMR20

1,810

+10

SMR20 Composite

1,810-1,820

Indonesia

SIR20

1,770-1,780

+10

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác