Nước Loại hàng Giao tháng Giá

US  CENTS / KG

Thailand RSS 3 12/2014 175.0
STR 20 12/2014 155.0
Indonesia SIR 20 12/2014 149.6
Malaysia SMR 20 12/2014 153.0

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác