Ông Yium Tavarolit – Giám đốc Điều hành của Công ty Cao su quốc tế ba bên (IRCo) cho biết, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đã khẳng định Chính phủ nước này chưa có kế hoạch bán lượng cao su dự trữ vào thời điểm này.

Chính phủ Thái Lan sẽ xem xét việc bán cao su tồn kho khi giá cao su thiên nhiên được cải thiện hơn.

Theo IRCo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác