Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

217,2

YÊN

Gia Lai

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

217,2

YÊN

Bình Phước

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

217,2

YÊN

Đồng Nai

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

217,2

YÊN

Bình Dương

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

217,2

YÊN

Tây Ninh

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

217,2

YÊN

Kon Tum

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

217,2

YÊN

Đắk Lắk

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

217,2

YÊN

Đắk Nông

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

217,2

YÊN

Quảng Trị

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

217,2

YÊN

Quảng Bình

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

36500

VNĐ

Gia Lai

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

36500

VNĐ

Bình Phước

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

36500

VNĐ

Đồng Nai

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

36500

VNĐ

Bình Dương

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

36500

VNĐ

Tây Ninh

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

36500

VNĐ

Kon Tum

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

36500

VNĐ

Đắk Lắk

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

36500

VNĐ

Đắk Nông

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

36500

VNĐ

Quảng Trị

25/02/2014

Mủ cao su RSS3

36500

VNĐ

Quảng Bình

25/02/2014

Cao su SVR10

33300

VNĐ

Gia Lai

25/02/2014

Cao su SVR10

33300

VNĐ

Bình Phước

25/02/2014

Cao su SVR10

33300

VNĐ

Đồng Nai

25/02/2014

Cao su SVR10

33300

VNĐ

Bình Dương

25/02/2014

Cao su SVR10

33300

VNĐ

Tây Ninh

25/02/2014

Cao su SVR10

33300

VNĐ

Kon Tum

25/02/2014

Cao su SVR10

33300

VNĐ

Đắk Lắk

25/02/2014

Cao su SVR10

33300

VNĐ

Đắk Nông

25/02/2014

Cao su SVR10

33300

VNĐ

Quảng Trị

25/02/2014

Cao su SVR10

33300

VNĐ

Quảng Bình

25/02/2014

Cao su SVR3L

36200

VNĐ

Gia Lai

25/02/2014

Cao su SVR3L

36200

VNĐ

Bình Phước

25/02/2014

Cao su SVR3L

36200

VNĐ

Đồng Nai

25/02/2014

Cao su SVR3L

36200

VNĐ

Bình Dương

25/02/2014

Cao su SVR3L

36200

VNĐ

Tây Ninh

25/02/2014

Cao su SVR3L

36200

VNĐ

Kon Tum

25/02/2014

Cao su SVR3L

36200

VNĐ

Đắk Lắk

25/02/2014

Cao su SVR3L

36200

VNĐ

Đắk Nông

25/02/2014

Cao su SVR3L

36200

VNĐ

Quảng Trị

25/02/2014

Cao su SVR3L

36200

VNĐ

Quảng Bình

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Gia Lai

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Bình Phước

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Đồng Nai

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Bình Dương

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Tây Ninh

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Kon Tum

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Đắk Lắk

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Đắk Nông

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Quảng Trị

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Quảng Bình

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Bình Thuận

25/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

320-324

VNĐ

Phú Yên

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Gia Lai

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Bình Phước

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Đồng Nai

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Bình Dương

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Tây Ninh

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Kon Tum

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Đắk Lắk

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Đắk Nông

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Quảng Trị

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Quảng Bình

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Bình Thuận

25/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13600-14000

VNĐ

Phú Yên

25/02/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác