Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 8. 2014 Giao tháng 9. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 65.40 65.15 65.60 65.35
RSS 2 64.80 64.55 65.00 64.75
RSS 3 64.25 64.00 64.45 64.20
RSS 4 63.95 63.70 64.15 63.90
RSS 5 63.50 63.25 63.70 63.45
STR STR 5L 56.75 56.50 56.95 56.70
STR 5 54.85 54.60 55.05 54.80
STR 10 54.15 53.90 54.35 54.10
STR 20 53.75 53.50 53.95 53.70
Concentrated Latex * 45.95 45.70 46.15 45.90

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác