Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

36800

VNĐ

Gia Lai

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

36800

VNĐ

Bình Phước

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

36800

VNĐ

Đồng Nai

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

36800

VNĐ

Bình Dương

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

36800

VNĐ

Tây Ninh

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

36800

VNĐ

Kon Tum

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

36800

VNĐ

Đắk Lắk

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

36800

VNĐ

Đắk Nông

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

36800

VNĐ

Quảng Trị

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

36800

VNĐ

Quảng Bình

26/02/2014

Cao su SVR10

33600

VNĐ

Gia Lai

26/02/2014

Cao su SVR10

33600

VNĐ

Bình Phước

26/02/2014

Cao su SVR10

33600

VNĐ

Đồng Nai

26/02/2014

Cao su SVR10

33600

VNĐ

Bình Dương

26/02/2014

Cao su SVR10

33600

VNĐ

Tây Ninh

26/02/2014

Cao su SVR10

33600

VNĐ

Kon Tum

26/02/2014

Cao su SVR10

33600

VNĐ

Đắk Lắk

26/02/2014

Cao su SVR10

33600

VNĐ

Đắk Nông

26/02/2014

Cao su SVR10

33600

VNĐ

Quảng Trị

26/02/2014

Cao su SVR10

33600

VNĐ

Quảng Bình

26/02/2014

Cao su SVR3L

36400

VNĐ

Gia Lai

26/02/2014

Cao su SVR3L

36400

VNĐ

Bình Phước

26/02/2014

Cao su SVR3L

36400

VNĐ

Đồng Nai

26/02/2014

Cao su SVR3L

36400

VNĐ

Bình Dương

26/02/2014

Cao su SVR3L

36400

VNĐ

Tây Ninh

26/02/2014

Cao su SVR3L

36400

VNĐ

Kon Tum

26/02/2014

Cao su SVR3L

36400

VNĐ

Đắk Lắk

26/02/2014

Cao su SVR3L

36400

VNĐ

Đắk Nông

26/02/2014

Cao su SVR3L

36400

VNĐ

Quảng Trị

26/02/2014

Cao su SVR3L

36400

VNĐ

Quảng Bình

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Gia Lai

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Bình Phước

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Đồng Nai

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Bình Dương

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Tây Ninh

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Kon Tum

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Đắk Lắk

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Đắk Nông

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Quảng Trị

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Quảng Bình

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Bình Thuận

26/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

321-325

VNĐ

Phú Yên

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Gia Lai

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Bình Phước

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Đồng Nai

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Bình Dương

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Tây Ninh

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Kon Tum

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Đắk Lắk

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Đắk Nông

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Quảng Trị

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Quảng Bình

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Bình Thuận

26/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13700-14100

VNĐ

Phú Yên

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

218,8

YÊN

Gia Lai

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

218,8

YÊN

Bình Phước

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

218,8

YÊN

Đồng Nai

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

218,8

YÊN

Bình Dương

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

218,8

YÊN

Tây Ninh

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

218,8

YÊN

Kon Tum

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

218,8

YÊN

Đắk Lắk

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

218,8

YÊN

Đắk Nông

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

218,8

YÊN

Quảng Trị

26/02/2014

Mủ cao su RSS3

218,8

YÊN

Quảng Bình

26/02/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác