Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

40200

VNĐ

Gia Lai

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

40200

VNĐ

Bình Phước

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

40200

VNĐ

Đồng Nai

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

40200

VNĐ

Bình Dương

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

40200

VNĐ

Tây Ninh

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

40200

VNĐ

Kon Tum

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

40200

VNĐ

Đắk Lắk

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

40200

VNĐ

Đắk Nông

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

40200

VNĐ

Quảng Trị

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

40200

VNĐ

Quảng Bình

27/03/2014

Cao su SVR10

36600

VNĐ

Gia Lai

27/03/2014

Cao su SVR10

36600

VNĐ

Bình Phước

27/03/2014

Cao su SVR10

36600

VNĐ

Đồng Nai

27/03/2014

Cao su SVR10

36600

VNĐ

Bình Dương

27/03/2014

Cao su SVR10

36600

VNĐ

Tây Ninh

27/03/2014

Cao su SVR10

36600

VNĐ

Kon Tum

27/03/2014

Cao su SVR10

36600

VNĐ

Đắk Lắk

27/03/2014

Cao su SVR10

36600

VNĐ

Đắk Nông

27/03/2014

Cao su SVR10

36600

VNĐ

Quảng Trị

27/03/2014

Cao su SVR10

36600

VNĐ

Quảng Bình

27/03/2014

Cao su SVR3L

39800

VNĐ

Gia Lai

27/03/2014

Cao su SVR3L

39800

VNĐ

Bình Phước

27/03/2014

Cao su SVR3L

39800

VNĐ

Đồng Nai

27/03/2014

Cao su SVR3L

39800

VNĐ

Bình Dương

27/03/2014

Cao su SVR3L

39800

VNĐ

Tây Ninh

27/03/2014

Cao su SVR3L

39800

VNĐ

Kon Tum

27/03/2014

Cao su SVR3L

39800

VNĐ

Đắk Lắk

27/03/2014

Cao su SVR3L

39800

VNĐ

Đắk Nông

27/03/2014

Cao su SVR3L

39800

VNĐ

Quảng Trị

27/03/2014

Cao su SVR3L

39800

VNĐ

Quảng Bình

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Gia Lai

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Bình Phước

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Đồng Nai

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Bình Dương

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Tây Ninh

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Kon Tum

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Đắk Lắk

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Đắk Nông

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Quảng Trị

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Quảng Bình

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Bình Thuận

27/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

350-354

VNĐ

Phú Yên

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Gia Lai

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Bình Phước

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Đồng Nai

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Bình Dương

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Tây Ninh

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Kon Tum

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Đắk Lắk

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Đắk Nông

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Quảng Trị

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Quảng Bình

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Bình Thuận

27/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Phú Yên

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,9

YÊN

Gia Lai

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,9

YÊN

Bình Phước

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,9

YÊN

Đồng Nai

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,9

YÊN

Bình Dương

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,9

YÊN

Tây Ninh

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,9

YÊN

Kon Tum

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,9

YÊN

Đắk Lắk

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,9

YÊN

Đắk Nông

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,9

YÊN

Quảng Trị

27/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,9

YÊN

Quảng Bình

27/03/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác