Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,700 -100
Zhejiang (East China) 13,700 -100
Shanghai(East China) 13,700 -100
Tianjin (North China) 13,700 -100
Yunnan (Southwest China) 13,300 -50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,700 -100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 12,300-12,400 -50
Shanghai(East China)
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,000 (with 17% VAT included)
Shandong (North China) 13,500 (no tax)
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300 -12,500(with 17% VAT included) +50
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300 -12,500(with 17% VAT included) +50
SVR3L Hengshui (North China) 13,600-14,000 (no tax) -100
Shanghai(East China) 14,100-14,200(with 13% VAT included) -150
Shandong (North China) 13,600 (no tax)
Zhejiang (East China) 14,300-14,400 (with 13% VAT included) -50
Guangdong (South China) 14,300 -14,600 (with 13% VAT included) -50
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,070-2,090 -50
STR20 1,750-1,800
RSS3 Composite 1,760-1,800
Malaysia SMR20 1,750-1,770
SMR20 Composite 1,750-1,770
Indonesia SIR20 1,690-1,720 -5
SIR20 Composite 1,710-1,740 -5
Vietnam SVR3L 1,900-2,020 -20
SVR10 1,790 (high end) -40
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 2,060-2,080 +5
STR20 1,700-1,710 -5
STR20 Composite 1,730 -10
Malaysia SMR20 1,690-1,710 -10
SMR20 Composite 1,730 -10
Indonesia SIR20 1,700
SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác