Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 11. 2014 Giao tháng 12. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.95 56.70 57.15 56.90
RSS 2 56.35 56.10 56.55 56.30
RSS 3 55.80 55.55 56.00 55.75
RSS 4 55.50 55.25 55.70 55.45
RSS 5 55.05 54.80 55.25 55.00
STR STR 5L 54.65 54.40 54.85 54.60
STR 5 52.75 52.50 52.95 52.70
STR 10 52.05 51.80 52.25 52.00
STR 20 51.65 51.40 51.85 51.60
Concentrated Latex * 41.10 40.85 41.30 41.05

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác