Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

40000

VNĐ

Gia Lai

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

40000

VNĐ

Bình Phước

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

40000

VNĐ

Đồng Nai

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

40000

VNĐ

Bình Dương

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

40000

VNĐ

Tây Ninh

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

40000

VNĐ

Kon Tum

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

40000

VNĐ

Đắk Lắk

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

40000

VNĐ

Đắk Nông

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

40000

VNĐ

Quảng Trị

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

40000

VNĐ

Quảng Bình

26/03/2014

Cao su SVR10

36500

VNĐ

Gia Lai

26/03/2014

Cao su SVR10

36500

VNĐ

Bình Phước

26/03/2014

Cao su SVR10

36500

VNĐ

Đồng Nai

26/03/2014

Cao su SVR10

36500

VNĐ

Bình Dương

26/03/2014

Cao su SVR10

36500

VNĐ

Tây Ninh

26/03/2014

Cao su SVR10

36500

VNĐ

Kon Tum

26/03/2014

Cao su SVR10

36500

VNĐ

Đắk Lắk

26/03/2014

Cao su SVR10

36500

VNĐ

Đắk Nông

26/03/2014

Cao su SVR10

36500

VNĐ

Quảng Trị

26/03/2014

Cao su SVR10

36500

VNĐ

Quảng Bình

26/03/2014

Cao su SVR3L

39600

VNĐ

Gia Lai

26/03/2014

Cao su SVR3L

39600

VNĐ

Bình Phước

26/03/2014

Cao su SVR3L

39600

VNĐ

Đồng Nai

26/03/2014

Cao su SVR3L

39600

VNĐ

Bình Dương

26/03/2014

Cao su SVR3L

39600

VNĐ

Tây Ninh

26/03/2014

Cao su SVR3L

39600

VNĐ

Kon Tum

26/03/2014

Cao su SVR3L

39600

VNĐ

Đắk Lắk

26/03/2014

Cao su SVR3L

39600

VNĐ

Đắk Nông

26/03/2014

Cao su SVR3L

39600

VNĐ

Quảng Trị

26/03/2014

Cao su SVR3L

39600

VNĐ

Quảng Bình

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Gia Lai

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Bình Phước

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Đồng Nai

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Bình Dương

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Tây Ninh

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Kon Tum

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Đắk Lắk

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Đắk Nông

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Quảng Trị

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Quảng Bình

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Bình Thuận

26/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

349-353

VNĐ

Phú Yên

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Gia Lai

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Bình Phước

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Đồng Nai

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Bình Dương

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Tây Ninh

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Kon Tum

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Đắk Lắk

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Đắk Nông

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Quảng Trị

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Quảng Bình

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Bình Thuận

26/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

15000-15400

VNĐ

Phú Yên

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,1

YÊN

Gia Lai

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,1

YÊN

Bình Phước

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,1

YÊN

Đồng Nai

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,1

YÊN

Bình Dương

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,1

YÊN

Tây Ninh

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,1

YÊN

Kon Tum

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,1

YÊN

Đắk Lắk

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,1

YÊN

Đắk Nông

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,1

YÊN

Quảng Trị

26/03/2014

Mủ cao su RSS3

237,1

YÊN

Quảng Bình

26/03/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác