Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 58.00 57.75 58.20 57.95
RSS 2 57.40 57.15 57.60 57.35
RSS 3 56.85 56.60 57.05 56.80
RSS 4 56.55 56.30 56.75 56.50
RSS 5 56.10 55.85 56.30 56.05
STR STR 5L 55.10 54.85 55.30 55.05
STR 5 53.20 52.95 53.40 53.15
STR 10 52.50 52.25 52.70 52.45
STR 20 52.10 51.85 52.30 52.05
Concentrated Latex * 41.65 41.40 41.85 41.60

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác