Country Type Shipment US  CENTS / KG Change
Thailand RSS 3 Jan 162 -3
STR 20 Jan 154 2
Indonesia SIR 20 Jan 158.4 -2.2
Malaysia SMR 20 Jan 152 0

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác