Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2015 Giao tháng 6. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 55.90 55.65 56.10 55.85
RSS 2 55.30 55.05 55.50 55.25
RSS 3 54.75 54.50 54.95 54.70
RSS 4 54.45 54.20 54.65 54.40
RSS 5 54.00 53.75 54.20 53.95
STR STR 5L 48.10 47.85 48.30 48.05
STR 5 46.20 45.95 46.40 46.15
STR 10 45.50 45.25 45.70 45.45
STR 20 45.10 44.85 45.30 45.05
Concentrated Latex * 35.25 35.00 35.45 35.20

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác