Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2015 Giao tháng 8. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 63.90 63.65 64.10 63.85
RSS 2 63.30 63.05 63.50 63.25
RSS 3 62.75 62.50 62.95 62.70
RSS 4 62.45 62.20 62.65 62.40
RSS 5 62.00 61.75 62.20 61.95
STR STR 5L 64.90 64.65 65.10 64.85
STR 5 53.75 53.50 53.95 53.70
STR 10 63.90 63.65 64.10 63.85
STR 20 63.30 63.05 63.50 63.25
Concentrated Latex * 44.05 43.80 44.25 44.00

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác