Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 3. 2014

Giao tháng 4. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

73.45

73.20

73.65

73.40

RSS 2

72.85

72.60

73.05

72.80

RSS 3

72.30

72.05

72.50

72.25

RSS 4

72.00

71.75

72.20

71.95

RSS 5

71.55

71.30

71.75

71.50

STR

STR 5L

67.05

66.80

67.25

67.00

STR 5

65.15

64.90

65.35

65.10

STR 10

64.45

64.20

64.65

64.40

STR 20

64.05

63.80

64.25

64.00

Concentrated Latex *

48.15

47.90

48.35

48.10

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác