Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15100

+50

Zhejiang (East China)

15000

Shanghai(East China)

15000-15200

+100

Tianjin (North China)

15100-15200

+150

Yunnan (Southwest China)

14100-14200

+150

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15100-15200

+150

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13100

+100

Shanghai(East China)

13900

+100

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15600-15700 (with 17% VAT included)

+50

Shandong (North China)

14300-14400 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000-13300(with 17% VAT included)

+250

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

13000-13300(with 17% VAT included)

+250

SVR3L

Hengshui (North China)

14100-14300 (no tax)

Shanghai(East China)

14900-15300(with 13% VAT included)

+400

Shandong (North China)

14300-14400 (no tax)

+100

Zhejiang (East China)

15000-15200(with 13% VAT included)

+500

Guangdong (South China)

14800-15200 (with 13% VAT included)

+100

Mong Cai Market

12900-13100

-100

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2300-2320

STR20

1950-2020

-35

RSS3 Composite

1960-2020

-10

Malaysia

SMR20

1950-1990

-20

SMR20 Composite

1950-1970

-10

Indonesia

SIR20

1900-1930

-30

SIR20 Composite

Vietnam

SVR3L

2150 (high end)

SVR10

2050 (high end)

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2140-2150

-5

STR20

1870

-5

STR20 Composite

1870

Malaysia

SMR20

1870

-5

SMR20 Composite

1870

Indonesia

SIR20

1820-1830

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác