Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 54.40 54.15 54.60 54.35
RSS 2 53.80 53.55 54.00 53.75
RSS 3 53.25 53.00 53.45 53.20
RSS 4 52.95 52.70 53.15 52.90
RSS 5 52.50 52.25 52.70 52.45
STR STR 5L 52.50 52.25 52.70 52.45
STR 5 50.60 50.35 50.80 50.55
STR 10 49.90 49.65 50.10 49.85
STR 20 49.50 49.25 49.70 49.45
Concentrated Latex * 39.30 39.05 39.50 39.25

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác