Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2014 Giao tháng 6. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 72.85 72.60 73.05 72.80
RSS 2 72.25 72.00 72.45 72.20
RSS 3 71.70 71.45 71.90 71.65
RSS 4 71.40 71.15 71.60 71.35
RSS 5 70.95 70.70 71.15 70.90
STR STR 5L 62.90 62.65 63.10 62.85
STR 5 61.00 60.75 61.20 60.95
STR 10 60.30 60.05 60.50 60.25
STR 20 59.90 59.65 60.10 59.85
Concentrated Latex * 46.90 46.65 47.10 46.85

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác