Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 3. 2014

Giao tháng 4. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

73.20

72.95

73.40

73.15

RSS 2

72.60

72.35

72.80

72.55

RSS 3

72.05

71.80

72.25

72.00

RSS 4

71.75

71.50

71.95

71.70

RSS 5

71.30

71.05

71.50

71.25

STR

STR 5L

66.55

66.30

66.75

66.50

STR 5

64.65

64.40

64.85

64.60

STR 10

63.95

63.70

64.15

63.90

STR 20

63.55

63.30

63.75

63.50

Concentrated Latex *

48.40

48.15

48.60

48.35

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác