Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 4. 2015 Giao tháng 5. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 59.30 59.05 59.50 59.25
RSS 2 58.70 58.45 58.90 58.65
RSS 3 58.15 57.90 58.35 58.10
RSS 4 57.85 57.60 58.05 57.80
RSS 5 57.40 57.15 57.60 57.35
STR STR 5L 50.20 49.95 50.40 50.15
STR 5 48.30 48.05 48.50 48.25
STR 10 47.60 47.35 47.80 47.55
STR 20 47.20 46.95 47.40 47.15
Concentrated Latex * 36.75 36.50 36.95 36.70

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác