Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 8. 2014 Giao tháng 9. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 66.40 66.15 66.60 66.35
RSS 2 65.80 65.55 66.00 65.75
RSS 3 65.25 65.00 65.45 65.20
RSS 4 64.95 64.70 65.15 64.90
RSS 5 64.50 64.25 64.70 64.45
STR STR 5L 57.25 57.00 57.45 57.20
STR 5 55.35 55.10 55.55 55.30
STR 10 54.65 54.40 54.85 54.60
STR 20 54.25 54.00 54.45 54.20
Concentrated Latex * 46.45 46.20 46.65 46.40

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác